کدینگ حسابداری
کدینگ حسابداری برای مکانیزه کردن عملیات حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد. حسابها بسته به نوع و حجم عملیات مالی در چند سطح تعریف می شود. که هر مجموعه عملیات دارای یک کد می‌باشد.

حسابداران با استفاده از این کد ها ثبت عملیات های حسابداری را به صورت صحیح انجام میدهند.

دارایی ها، بدهی ها و سرمایه از ارکان اصلی حسابداری می باشند که در طراحی یک سیستم کارای حسابداری لازم است تا به اجزاء ریزتری تبدیل شود. این اجزاء حسابهای معین و تفصیلی می باشند که در زیر گروه اصلی معادله حسابداری قرار داده شده اند.

کدینگ باید به نوعی طراحی شود که استانداردهای حسابداری را نقض نکند. در سیستم های حسابداری معمولا کدینگ حسابداری به صورت پیش فرض طراحی می شود که لازم است حتما حسابداران آنها را بررسی و در صورت بروز مشکل و مغایرتی آن را اصلاح نمایند.

کدینگ حسابداری چیست ؟

همانطور که گفته شد کدینگ برای مکانیزه کردن عملیات حسابداری استفاده میشود. یکی از موراد استفاده آن در نرم افزار حسابداری می‌باشد.

گروه حساب ها در کدینگ حسابداری چیست ؟

 

کد حساب ﮔﺮوه ﺣﺴﺎب
1 داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری
2 داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺎری
3 ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری
4 ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
5 ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
6 درآﻣﺪﻫﺎ
7 ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه
8 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
9 ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ

 

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﻞ در کدینگ حسابداری

ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮔﺮوه ﺣﺴﺎب ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﻞ رﯾﺰ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان در اداﻣﻪ ﮐﺪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﺪ دﯾﮕﺮی داد. ﻣﺜﻼً ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻧﮏ اوﻟﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﻞ از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﮐﺪ 11 داد

کدینگ دارایی های جاری

کدینگ گروه حساب  دارایی های جاری به شکل جدول زیر می‌باشد.

 

کد گروه گروه حساب کد حساب کل حساب کل
1 داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری 101 ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻧﮏ
1 102 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
1 103 103 ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎری
1 104 104 ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ
1 105 ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻ
1 106 106 ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ
1 107 ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان

 کدینگ حسابداری داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺎری

کدینگ گروه حساب  دارایی های ﻏﯿﺮ ﺟﺎری به شکل جدول زیر می‌باشد.

کد گروه گروه حساب کد حساب کل حساب کل
2 داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺎری 201 داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد
2 202 اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد
2 203 داراﯾﯽ ﻫﺎی در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ
2 204 داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد
2 205 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
2 209 ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺎری

 کدینگ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری

کد گروه گروه حساب کد حساب کل حساب کل
3 ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری 301 ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎری
3 302 ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ
3 303 ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎ
3 304 ذﺧﯿﺮه ﻣﺎﻟﯿﺎت
3 305 ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ
3 306 ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ
3 307 ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
3 308 ذﺧﺎﯾﺮ

 

کدینگ حسابداری بدهی های بلند مدت ( غیر جاری )

 

کد گروه گروه حساب کد حساب کل حساب کل
4 بدهی های بلند مدت ( غیر جاری ) 401 ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎری
4 402 ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
4 403 ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
4 404 ذﺧﯿﺮه ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
4 405 درآﻣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی آﺗﯽ

 

کدینگ حسابداری ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم

 

کد گروه گروه حساب کد حساب کل حساب کل
5 ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم 501 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ
5 502 اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
5 503 ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ
5 504 504 ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد
5 505 سود ( زیان ) انباشته

 

کدینگ حسابداری درآﻣﺪﻫﺎ

 

کد گروه گروه حساب کد حساب کل حساب کل
6 درآمدها 601 فروش
6 602 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
6 603 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
6 604 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

 

کدینگ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ارائه شده

 

کد گروه گروه حساب کد حساب کل حساب کل
7 ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ
و ﺧﺪﻣﺎت ارائه شده
701 ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ داﺧﻠﯽ
7 702 ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ
7 703 ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪ

 

کدینگ حسابداری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ

 

کد گروه گروه حساب کد حساب کل حساب کل
8 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ 801 ﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی
8 802 ﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
8 803 ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
8 804 هزینه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
8 805 هزینه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

 

ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ

 

کد گروه گروه حساب کد حساب کل حساب کل
9  ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ 901 ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
9 902 طرف ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
9 903 ﺗﺮاز اﻓﺘﺘﺎﺣیه
9 904 ﺗﺮاز اختتامیه

 

 

 

کدینگ حسابداری

 

ﮐﺪﯾﻨﮓ درﺧﺘﯽ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﻞ چیست؟

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﺑﻪ اﺟﺰای آن ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﯾﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ را ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺜﻼً ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻧﮏ از ﮔﺮوه داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﻪ ﮐﺪ 101 ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮد را ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی نقد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ دوم ﺑﻪ رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ، در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮدی نقد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ
رﯾﺎﻟﯽ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدی نقدﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ارزی ﮐﻪ ﮐﺪ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 10101 و 10102 ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﻮن دو ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ، ﮐﺪ 10101 را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی نقد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ و از ﮐﺪ 1 و 2 ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ رﯾﺎﻟﯽ ارزی در ﺳﻄﺢ دوم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

به دلیل طولانی بودن این مبحث فایل کامل توضیحات کدینگ حسابداری را به صورت کامل برای شما فراهم کرده اید که میتوانید آن را دانلود نمایید.

کدینگ حسابداری pdf

برای دانلود توضیحات کامل کدینگ حسابداری  بر روی فایل زیر کلیک کنید.

دانلود فایل کدینگ حسابداری

دانلود کدینگ حسابداری اکسل

برای دانلود کدینگ حسابداری اکسل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 

15 دیدگاه

 1. به نام خدا
  با سلام. کانون تبلیغات دارم. تعدادی بدهکار دارم. گروهی از مشتریان مستقیم شرکت. گروهی نمایندگان و بازاریاب ها هستند و تعدادی از همکاران که مثلا وام گرفته اند. اینها در چه گروهی قرار بگیرند تا تراز حساب درست دربیاید

  • همه در قالب حساب های دریافتنی
   البته حساب های دریافتنی رو میتونید تفصیل بدین و برای هر شخص یک حساب معین ایجاد کنید.

 2. سلام عزیز بسیار ممنون اط حماتتون در ﮐﺪﯾﻨﮓ درﺧﺘﯽ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﻞ چیست؟ نقد و بانک رو نزد بانک نوشتید

  • با سلام
   خرید در سرفصل موجودی مواد و کالا طبقه بندی می شود. خرید، هیچ گاه هزینه نیست. حتی هزینه هایی که مربوط به رساندن کالا و مواد اولیه به محل انبار شماست نیز هزینه محسوب نمی گردد.

 3. درود
  کدینگ شما را مطالعه کردم خیلی خوب گروه حسابها رعایت شده – کد کل درنظر گرفته شده توسط شما عدد اول اون از گروه حسابها اومده که کاملا درسته آیا بهتر نیست که رقم دوم کد را هم بجای 01 با 10 شروع کنید تا الی آخر اینجوری که جلو برویم تفضیل و معین از عدد کل تشکیل میشود به طور مثال گروه حساب 1-کد کل 1-کد معین هم 1- بعد کد تفضیل میشود 11101-
  این میشود 1101-111- 110
  اینجوری با یک نگاه به حساب تفضیل افرداد مبتدی میتونن بفهمن که کد معین و تفضیل این حساب کدام است

  • سلام اگر از نرم افزار خاصی استفاده میکنید باید ببینید مربوط به چیه .
   فایل پی دی اف را دانلود کنید و با توجه به آن تشخیص دهید.

 4. سلام حساب دارایی در جریان تکمیل تو کدینگ حساب هاتون نیاوردین..لطفا فایل را اصلاح کنید تا اگر کسی استفاده کرد دچار اشتباه نشود و بازدید سایت کاهش پیدا نکند

  • سلام دوست عزیز.کمی دقت کنید لطفا. ما متذکر شدیم که کدینگ های کامل داخل فایل پی دی اف هست (ما نمیتونیم 76 صفحه را در سایت قرار بدیم چون صفحه بیش اندازه شلوغ میشه و کاربران اذیت میشن.) برای همین فایل پی دی اف را گذاشتیم تا هر کس بخواهد کدینگ های کامل را مطالعه کنه از فایل پی دی اف استفاده کنه.
   موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری علامتگذاری شده است *

ارسال نظر