کدینگ حسابداری

کدینگ حسابداری برای مکانیزه کردن عملیات حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد. حسابها بسته به نوع و حجم عملیات مالی در چند سطح تعریف می شود. که هر مجموعه عملیات دارای یک کد می‌باشد.

حسابداران با استفاده از این کد ها ثبت عملیات های حسابداری را به صورت صحیح انجام میدهند.

دارایی ها، بدهی ها و سرمایه از ارکان اصلی حسابداری می باشند که در طراحی یک سیستم کارای حسابداری لازم است تا به اجزاء ریزتری تبدیل شود. این اجزاء حسابهای معین و تفصیلی می باشند که در زیر گروه اصلی معادله حسابداری قرار داده شده اند.

کدینگ باید به نوعی طراحی شود که استانداردهای حسابداری را نقض نکند. در سیستم های حسابداری معمولا کدینگ حسابداری به صورت پیش فرض طراحی می شود که لازم است حتما حسابداران آنها را بررسی و در صورت بروز مشکل و مغایرتی آن را اصلاح نمایند.

کدینگ حسابداری چیست ؟

همانطور که گفته شد کدینگ برای مکانیزه کردن عملیات حسابداری استفاده میشود. یکی از موراد استفاده آن در نرم افزارهای حسابداری می‌باشد.

گروه حساب ها در کدینگ حسابداری چیست ؟

 

کد حسابﮔﺮوه ﺣﺴﺎب
1داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری
2داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺎری
3ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری
4ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
5ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
6درآﻣﺪﻫﺎ
7ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه
8ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
9ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ

 

 

 

 

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﻞ در کدینگ حسابداری

ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮔﺮوه ﺣﺴﺎب ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﻞ رﯾﺰ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان در اداﻣﻪ ﮐﺪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﺪ دﯾﮕﺮی داد. ﻣﺜﻼً ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻧﮏ اوﻟﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﻞ از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﮐﺪ 11 داد

کدینگ دارایی های جاری

کدینگ گروه حساب  دارایی های جاری به شکل جدول زیر می‌باشد. 

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کل
1داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری101ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻧﮏ
1102ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
1103103 ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎری
1104104 ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ
1105ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻ
1106106 ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ
1107ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان

 

کدینگ حسابداری داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺎری

کدینگ گروه حساب  دارایی های ﻏﯿﺮ ﺟﺎری به شکل جدول زیر می‌باشد. 

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کل
2داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺎری201داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد
2202اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد
2203داراﯾﯽ ﻫﺎی در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ
2204داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد
2205ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
2209ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺎری

 

کدینگ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کل
3ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری301ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎری
3302ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ
3303ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎ
3304ذﺧﯿﺮه ﻣﺎﻟﯿﺎت
3305ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ
3306ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ
3307ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
3308ذﺧﺎﯾﺮ

 

کدینگ حسابداری بدهی های بلند مدت ( غیر جاری )

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کل
4بدهی های بلند مدت ( غیر جاری )401ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎری
4402ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
4403ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
4404ذﺧﯿﺮه ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
4405درآﻣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی آﺗﯽ

 

کدینگ حسابداری ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کل
5ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم501ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ
5502اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
5503ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ
5504504 ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد
5505سود ( زیان ) انباشته

 

کدینگ حسابداری درآﻣﺪﻫﺎ

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کل
6درآمدها601فروش
6602درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
6603ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
6604ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

 

کدینگ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ارائه شده

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کل
7ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ
و ﺧﺪﻣﺎت ارائه شده
701ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ داﺧﻠﯽ
7702ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ
7703ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪ

 

کدینگ حسابداری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کل
8ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ801ﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی
8802ﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
8803ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
8804هزینه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
8805هزینه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

 

ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کل
9 ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ901ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
9902طرف ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
9903ﺗﺮاز اﻓﺘﺘﺎﺣیه
9904ﺗﺮاز اختتامیه

 

 

 

کدینگ حسابداری

 

ﮐﺪﯾﻨﮓ درﺧﺘﯽ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﻞ چیست؟

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﺑﻪ اﺟﺰای آن ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﯾﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ را ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺜﻼً ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻧﮏ از ﮔﺮوه داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﻪ ﮐﺪ 101 ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮد را ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ دوم ﺑﻪ رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ، در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ
رﯾﺎﻟﯽ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ارزی ﮐﻪ ﮐﺪ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 10101 و 10102 ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﻮن دو ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ، ﮐﺪ 10101 را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ و از ﮐﺪ 1 و 2 ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ رﯾﺎﻟﯽ ارزی در ﺳﻄﺢ دوم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

به دلیل طولانی بودن این مبحث فایل کامل توضیحات کدینگ حسابداری را به صورت کامل برای شما فراهم کرده اید که میتوانید آن را دانلود نمایید.

کدینگ حسابداری pdf

برای دانلود توضیحات کامل کدینگ حسابداری  بر روی فایل زیر کلیک کنید.

کدینگ پی دی اف

دانلود کدینگ حسابداری اکسل

برای دانلود کدینگ حسابداری اکسل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

کدینگ اکسل

 

What Is Coding in Accounting Terms?

 

 instagram bilanmehr

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری علامتگذاری شده است *

ارسال نظر