ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی یکی از قوانینی است که در حمایت از کارگران به ثبت رسیده است.  اجرای عدالت برای همه جامعه در بخش‌های مختلف  نیازمند قانونی دقیق می‌باشد.  همچنین اجرای عدالت یک تکلیف اساسی برای هر حکومتی تلقی می‌شود. که با عمل به قانون دقیق این موضوع تحقق می‌یابد. در این مقاله توضیح کاملی درمورد ماده 38 برای شما آماده کردیم. فرض کنید شما برای یک شرکت به مدت طولانی مشغول به کار باشید و پس از مدت ها متوجه شوید که بیمه نشده اید. اکنون با اشراف به قوانین میتوانید حق خود را مطالبه کنید. با مطالعه این مقاله میتوانید نسبت به حقوق خود آگاهی کامل پیدا کنید.

ما علاوه بر بیان اهداف ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ، به نکات مهمی در خصوص ابعاد حقوقی و اجرایی این ماده اشاره کرده ایم. اهمیت از آنجایی است که بر کار کارفرمایان ، کارمندان و کارگران تاثیر مستقیم دارد. یعنی علاوه بر کارگران ، کارفرمایان نیز باید از آن مطلع باشند. پس تا انتها با بیلان مهر همراه باشید. ( شرکت حسابداری بیلان مهر زنده رود ارائه دهنده خدمات قوانین کار و تامین اجتماعی )

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چیست؟

در مواردی که انجام کار به طورمقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود:

 1. کارفرماباید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه  کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید.
 2. و کل حق بیمه رابه ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.
 3. پرداخت پنجدرصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود.

در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعدمقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند:

 1. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهدشد.
 2. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقررو خسارات مربوط خواهد بود.
 3. و حق دارد وجوهی را که از اینبابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید.
 4. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی وهمچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی؛ کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه ای و قراردادی نیز اقدام نمایند.

 تبصره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی- مصوب 26 / 02 / 1372

کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی مکلفند:

 1. مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته
 2. و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند
 3. را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
 4. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد.
 5. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است.

تبصره  مصوب 01 / 02 / 1394

مطابق ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 01 / 02 / 1394 ( تبصره- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را برای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی صادر کند.

آیین نامه اجرایی تبصره های ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

ماده 1

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد 38 قانون تامین اجتماعی و  29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی که در این آئین نامه به اختصار سازمان نامیده میشود از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده  ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب 26 / 02 / 1372 پس از درخواست سازمان از محل 5% کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نمایند.

ماده 2

کلیه کارفرمایان مشمول این آئین نامه مکلفند:

 • حداکثر ظرف مدت  3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه
 • فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک که ازتاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قراردادآنان یکسال گذشته است
 • را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام و مهندسین مشاور به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند
 • و در مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان شامل ارزی و ریالی میزان 5% و آخرین قسط موضوع مواد ۳۸ قانون تامین اجتماعی
 • و 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق نگهداری نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان،
 • محل کار و شرح مختصری از موضوع پیمان،
 • نحوه تهیه مصالح بعهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو
 • و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور با سازمان همکاری نمایند.

در مورد قراردادهایی که پس از ابلاغ این آئین نامه خاتمه مییابند یا تعلیق یا فسخ میگردند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یکسال از تاریخ، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یکماه به سازمان اعلام نماید.

ماده 3

سازمان مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آئین نامه به ترتیب زیر عمل کند:

 1.  در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون وبر اساس آرای هیات تجدید نظر موضوع ماده  44 قانون قطعی شده است، بدهی حق بیمه را مجدداً به پیمانکار یامهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر  20  روز از تاریخ ابلاغ مجدد، آن را به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهی را کتبا به کارفرما اعلام نماید.
 2. در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده است، پس ازقطعیت بدهی بایستی طبق بند الف اقدام شود.

ماده 4

کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده  3 این آئین نامه مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعلام می شود حداکثر ظرف مهلت 25 روز از تاریخ ابلاغ، از محل  5% و آخرین قسط موضوع مواد  ۳۸ قانون تامین اجتماعی و  29 قانون بیمه های اجتماعی سابق تامین و به حساب سازمان واریز نمایند.

ماده 5

سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان در خصوص ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان، همکاری نمایند.

دانلود ماده 38 قانون کار به صورت پی دی اف:

برای دانلود این ماده و تبصره و دستور العمل های قانونی آن بر روی لینک کلیک کیند : ماده 38 قانون کار پی دی اف

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری علامتگذاری شده است *

ارسال نظر