چه کسانی معاف از مالیات هستند

چه کسانی معاف از مالیات هستند ؟ جدول معافیت های مالیاتی به صورت کامل برای شما گرد آوری شده است  تا بتوانید با مطالعه آن مطلع گردید چه کسانی معاف از مالیات هستند و آیا شما نیز شامل این قوانین خواهید شد یا خیر . مشوق های مالیاتی مندرج در جدول عبارت است از هگونه اقدام جانبدارانه مالیاتی که به موجب آن بار مالیاتی کمتری به بخش ها و فعالیت های اقتصادی مشخصی و یا به همه بخش ها و فعالیت ها تحمیل میگردد. اگر برای مشاوره نیاز به یک شرکت حسابداری با تجربه دارید ، با ما در تماس باشید تا راهنمای شما باشیم.

تعریف اصطلاحات مندرج در جدول معافیت های مالیاتی

معافیت دائمی : معافیت کامل بدون محدودیت زمانی ( غیر هدفمند)

تعطیلی مالیاتی : معافیت موقت با محدودیت زمانی ( هدفمند یا غیرهدفمند)

نرخ ترجیحی : کاهش نرخ مالیات به صورت موقت یا دائم ( هدفمند)

اعتبار مالیاتی : کسر درصد مشخصی از هزینه های سرمایه گذاری از بدهی مالیاتی ( هدفمند)

اعتبار سرمایه گذاری : کسر درصد مشخصی از هزینه های سرمایه گذاری از درامد مشمول مالیات ( هدفمند)

سایر مشوق ها : استهلاک سریع برخی از دارایی ها ، معافیت درامدهای خاص و ….

چه کسانی معاف از مالیات هستند در جدول معافیت های مالیاتی

مالیات

نوع معافیت یا مزایا

مستند قانونیخلاصه معافیت
عدم شمول مالیاتماده 2 ق م م1.وزارت خانه ها و موسسات دولتی 2. دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسلیه دولت تامین می‌شود 3.شهرداری ها 4.بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز فعالیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
عدم شمول مالیات ارثماده 24 ق م م1.وجوه بازنشستگیو مزایای پایان خدمت ، خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های تامین اجتماعی و انواع بیمه های عمر و زندگی ، خسارت فوت و همچنین دیه متوفی 2.اموال منقول متعلق به مشمولین بند4 ماده 39 قرارداد وین 3. اموالی که برای سازمان ها و موسسات ذکور در ماده 2 این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد 4. اثاث البیت محل سکونت متوفی
عدم شمول‌مالیات درآمد املاک در اختیار افراد تحت تکفلماده 24 ق م ممحل سکونت پدر یا مادر همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکلف مالک اجاری تلقی نمی‌شود
معافیت درآمد اجاره املاک مسکونیتبصره 11 ماده 53مجتمع های مسکونی با رعایت الگوی مصرف مسکن در طول مدت اجاره از 100 درصدمالیات بر درآمد املاک اجاری و در غیر این صورت درآمد  هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحد ها یمسکونی در تهران تا مجوع یکصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.
ارائه قرارداد و اعمال 20 درصد تخفیف در درآمد اجارهماده 54درآمد اجاره بر اساس قرارداد که از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه کمتر نباشد بنای تشخیص مالیات قرار میگیرد.
کسر اجاره پرداختی از اجاره دریافتی واحد مسکونیماده 55 ق م مهرگاه واحد مسکونی ، به اجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید در احتساب درآمد مشمول‌مالیات اجاره میزان مال الاجراه ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر از کل مال الاجاره ی دریافتی کسر خواهد شد.
معافیت درآمد اجارهماده 57 ق م مشخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت‌مالیاتی درامد حقوق موضوع ماده 84 از درآمد مشمول مایلات سالانه مستغلات ازمالیات معاف می‌باشد.
معافیت مالیات‌نقل و انتقال املاک به دولتی ها و شهرداری ها بابت مرافق عامهماده 70  ق م موجوهی که از طرف دستگاه های اجرائی یا شهرداری ها بابت املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه با مالک تلق می‌گیرد ازمالیات نقل و انتقال املاک معاف خواهد بود.
معافیت درآمد های کشاورزیماده 81  ق م مدرآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل ، پرورش طیور ، صادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگل ها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت‌مالیات معاف هستند.
معافیت سالانه درآمد حقوقماده 84میزان معافیت‌مالیات بر درامد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع ، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود.
معافیت های درآمد حقوقماده 91 ق م م حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و باخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وارث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده ، هزینه سفر و فوق العاده مسارفت مربوط به شغل ، عیدی سالانه یا پاداش آخر سال سجمعا معادل یک دوازدهم میزان فعالیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون ، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون ، درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی ، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی  آزادگان.
معافیت حقوق مناطق کمتر توسعه یافتهماده92چه کسانی معاف از مالیات هستند ؟ 50 درصدمالیات حقوق کارکنان  شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می‌شود. طبق جدول معافیت های مالیاتی
معافیت پایه صاحبان  درآمد اشخاص حقیقیماده 101درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل که اظهارنامه‌مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیک کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
معافیت درآمد سهام شرکت هاتبصره 4 ماده 105اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقینسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
حمایت از شرکت های تعاونینبصره 6 ماده 105درآمد مشمول مالیات ابزاری شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.
حمایت از خود اظهاریتبصره7 ماده 105 و تصبره ماده 131 ق م مبه ازای هر 10 درصد افزایش درامد ابزاری مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول‌مالیات سال گذشته آن ها ، یک واحد درصد تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخوردای از این تخفیف توسیه بدهی‎‌مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امورمالیاتی است.
حمایت از ادغام و ترکیب شرکت هاماده 111شرکت هایی که در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند ، تا سقف مجموعه سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در هزار حق تمبر موضوع ماده 48 این قانون معاف است و انتقال دارایی های شرکت های ادغام شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات‌مقرر در این قانون نخواهد بود.
معافیت درامد ابزاری تولیدی ، معدنی، بیمارستانها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و تولید فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره برداریبند “پ” و “ب” ماده 132

ق م م

درامد ابزاری شرکت ها یواقع در شهرک های صنعتی به مدت 7 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته 13 سال و به ازای 50 درصد افزایش نیروی کار نسبت به سال قبل یک سال به مدت مذکور اضافه میشود. خارج از شهرک صنعتی به ترتیب 5 سال و 10 سال
سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (شرکت های تولیدی ، حمل و نقل ، بیمارستان ها ، هتل ها و مراکز اقامتی ، گردشگری و تولید فن آوری اطلاعات)جزء 1 بند ث

ماده 132  ق م م

این گونه مودیان اعتبار‌مالیاتی معادل 50 درصد مبلغ سرمایه ثبت شده و پرداخت شده و یا دارئی ثابت ( به استثناء زمین شرکت های تولیدی ) دارند معادل 50 رصد از سرمایه آن ها  توسط دولت از محل‌مالیات های آن ها جبران میگردد) و در صورت 25 درصد مشارکت و سرمایه گذاری توسط اشخاص خارجی 75 درصد از سرمایه مذکور از محل مالیاتهای مودی تامین و جبران میگردد.
سرمایه گذاری در مناطق توسعه یافته (شرکتهای تولیدی ، حمل و نقل ، بیمارستان ها ، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری و تولید فن آوری اطلاعات)جزء 2 بند ث

ماده 132 ق م م

اینگونه مودیان اتباری‌مالیاتی معادل 12.5 درصد مبلغ سرمایه ثبت شده و پرداخت شده و دارائی ثابت به استثنا زمین شرکت های تولیدی دارند معادل 12.5 درصد از سرمایه آن ها توسط دولت از محل‌مالیات های آن ها جبران میگردد و در صورت 25 درصد مشارکت و سرمایه گذاری توسط اشخاص خارجی 18.5 درصد از سرمایه مذکور ازمحل مالیات های مودی تامین و جبران میگردد.
جذب سرمایه گذاری خارجیبند ح ماده 132

ق م م

چه کسانی معاف از مالیات هستند ؟ به ازای هر 5 درصد سرمایه گذاری خارجی 10 درصد به کلیه معافیت های موضوع ماده 132 و حداکثر تا 50 درصد اضافه میگردد
صادرات و برند سازی محصولات ایرانیماده 8 رفع موانع تولید ، بنده خ ماده 132 ق م مصادرات بیش از 20 درصد محصولات تولیدی دارای نشان ( برند ) معتبر با استفاده از ظرفیت موجود شرکت های تولیدی مستقر در شرکت های صنعتی با همکاری شرکت های خارجی ، از زمان قرارداد معافیت نرخ صفر ، در مناطق توسعه یافته به مدت 7 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 13 سال و پس از پایان این مدت معادل مدت های مذکور 50 درصد تخفیف نرخ مالیات‌به ترتیب 13 و 26 سال معافیت
معافیت تاسیسات ایرانگردی و جهانگردیبند “ر” ماده 132تا سال 1400 معافیت 50 درصد‌مالیات درامد ابزاری به استثنا درآمد خاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که پروانه بهره برداری خود را تا سال 1394 اخذ نموده اند
جذب گردشگر خارجیبند “ز” ماده 132 ق م ممعافیت 100 درصدی درامد ابزاری دفاتر گردشگری از محل جذب گردشگران خارجی و اعزام زادر به عربستان ، عراق و سوریه
تامین هزینه های تحقیقیاتی و پژوهشی شرکت های تولیدیبند “س” ماده 132 قانون مالیات های مستقیمبخشودگی 10 درصدمالیات ابرازی واحد های تولیدی ، معادل هزینه تحقیقات در قالب قرارداد با دانشگاه ها طبق جدول معافیت های مالیاتی
حمایت از شرکت های تعاونی

 

 

ماده 133چه کسانی معاف از مالیات هستند ؟ صد در صد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، شرکت ها یتعاونی روستائی ، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ، کارگری ، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.
معافیت دارمدهای آموزش ، ورزشی و نگهداری معلولانماده 134درامدحاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی ، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی  و مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستا ها و درامد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند ، همچنین درامدباشگاه ها و موسسات ورزشی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.
معافیت بیمه عمر و زندگیماده 136وجوه باب انواع بیمه های عمر و زندگی از پرداخت مالیات معاف است.
کسر هزینه های درمانی از دارمد مشمول مالیات اشخاص حقیقیماده 137هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و افراد تحت تکلف در یک سال مالیاتی ، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی ازدارمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد، هزینه مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج نیز قابل کسراز دارمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می‌باشد.
تامین منابع مالی و سرمایه در گردشماده 138 مکررمعافیت مالیاتی سود اورده نقدی کلیه اشخاص ( سرمایه گذرا) معادل حداقل سود عقود مشارکتی و همچنین هزینه پرداختی ( سرمایه پذیر) بابت سود تامین مالی پروژه ، طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
مجموعه معافیت ها کمک ها ، هدایا ، درامدها و موقوفات اشخاص موضوع ماده 139ماده 139بقاع متبرکه ، جمعیت هلال احمر ، صندوق های بازنشستگی و بیمه ای ، مدارس علوم اسلامی ، نهاد های انقلاب اسلامی ، صندوق عمران موقوفات ، درامد اشخاص از خمس و زکات ، موقوفات عام ، موسسات خیریه ، مجامع حرفه ای، انجمن ها و هیات های مذهبی اقلیت دینی ، فعالیت های انتشاراتی ، مطبوعاتی ، قرانی ، فرهنگی و هنری
معافیت مالیاتی صادراتماده 141 (ق م م) و مواد 34 و 35 قانوه رفع موانع تولید100 درصد درامد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد از درامد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات‌با نرخ صفر میگردد
حمایت از صنایع دستیماده 142 ق م مدرامد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات‌معاف است طبق جدول معافیت های مالیاتی
حمایت از سرمایه گذاری بورسماده 143 ق.م.ممعادل 10 درصد از مالیات بردارمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروشم میرسد و 10 درصد از مالیات‌بردارمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد از مالیات بردارمد شرکت هایی که سهام آن ها  برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود ، بخوشده میشود. شرکت هایی که حداقل بیست درصدسهام شناور آزاد داشته باشند معادل 2 برابر معافیت های فوق از بخشودگی‌مالیاتی برخوردار میشوند ( تا سقف 40 درصد مالیات بخشوده میشود)
 حمایت از سرمایه گذایر اوراق بهادار بورستبصره 1 ماده 143 مکررتمامی درامدهای صندوق سرمایه گذاری و تمامی درامدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درامدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درامدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بردارمد  ومالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات‌بر ارزش افزوده معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
یود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیتبصره 2 ماده 143 مکررسود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها ، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درامد مشمول مالیات‌ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
معافیت فروش سهام بورس های خارجیتبصره 3 ماده 143 مکرردرصورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس ، سهام یا حق تقدم خود را دربورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد . از این بابت هیچ گونه مالیاتی‌در ایران دریافت نخواهد شد.
معافیت مالیات نقل و انتقال اوراق بازارگردنیتبصره 5 ماده 143 مکررچه کسانی معاف از مالیات هستند ؟ نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ر بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد این ماده معاف است
معافیت جهیزیه ، مهریه و حق اختراع و اکتشافماده 144جهیزیه منوقل و مهریه اعم از منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بروس های تحصیلی و همچنین درامدی‌که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عااید مخترعین و مکتشفین میگردد به طور کلی ، از پرداخت مالیات معاف میباشد.
معافیت سود های سپرده بانکی و ارواق مشارکتماده 145سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی و یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز ، جوایز متعلق به اوراق قرضخ دولتی و اسناد خزانه و سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت
تسقیط بدهیماده 167امکان تسقیط بدهی مالیاتی ، اعم از اصل و جریمه از تاریخ ابلاغ‌مالیات قطعی ، بدهی حداکثر به مدت سه سال طبق جدول معافیت های مالیاتی
کسر پرداختی بابت امور آموزیشی و بهداشتی دولتی از درامد مشمول مالیاتماده 172وجوه واریزی به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض جهت تعمیر ، تجهیز ، احداث و یا تکمیل مدارس ، دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خیمنی و جمعیت هلال احمر  ووکتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری ( دولتی) از دارمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

 

 

قبول‌ مالیات‌پرداختی بابت درامد های خارج از کشورتبصره ماده 180کسر مایلات پرداختی به دولت محصل تحصیل درامد در خارج از کشور از مالیات بردارمد اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران با تناسب به کل دارمد مشمول مالیات آنان ، هر کدام کمتر باشد ، مشروط به درج درامد مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان
جایزه خوش حسابیماده 189اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع این قانون چنانچه طی سه سالمتوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه و هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال مذکور به عنوان جایزه خوش حسابی از محصل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.
جایزه خوش حسابیماده 190علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قب از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد طبق جدول معافیت های مالیاتی
بخشودگی جرائم مودیان خوش حسابنبصره 1 ماده 190مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به 1. تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان 2. پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان 3. حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک 4.برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اراده امور مالیاتی توافق نمایند 5. نسبت به پرداخت مالیات‌متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند، از 80 درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از 40 درصد جریام متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
عدم محاسبه جریمه جریمه تاخیر بیش از یک سال قبل از قطعیتتبصره (۲) ماده ۱۹۰چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات‌تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید جریمه دو و نیم درصد در ماه، تاخیر پرداخت مالیات مازاد بر مبلغ مندرج در اظهارنامه نسبت به مدت زمان بیش از یکسال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعیمالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود.
بخشودگی جرائمماده ۱۹۱تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلائل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امورمالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.
تامین منابع مالی و سرمایه در گردشماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیراختصاص حد اعتباری حساب ویژه معادل 60 درصد فروش سه سال اخر توسط بانک های عامل صرفا” برای پرداختهای قانونی وخرید نهاده های تولید ومحاسبه سود، نسبت به مدت و مبلغ استفاده شده
تامین منابع مالی و سرمایه در گردشماده ۲۵ قانون رفع موانع تولیدوماده ۱۸قانون حداکثر استفاده از توان تولیدیچه کسانی معاف از مالیات هستند ؟ تامین منابع مالی از طریق صدور اوراق مشارکت توسط شرکت های تولیدی ، که رتبه بندی شده اند
تسهیلات معوق به دلیل شرایط سال های 89 تا 92ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرتنفس شش ماهه و باز پرداخت سه ساله تسهیلات معوقه واحد های تولیدی ظرف یکسال پس از تصویب قانون
مطالبه حق بیمه تامین اجتماعی معادل16.67 درصد پیمان های بدون مصالح و معادل7.78 درصد پیمان های با مصالحماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی
و ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح و پیان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود ، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه
کاهش قیمت معاملاتی سهام شرکت های بورسی کمتر از ارزش اسمیبند “ب” و “پ” ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرتفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی معادل 10 درصد از سهام شناور شرکت های بورسی که به عنوان سهام خزانه خریداری میشوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در جدول معافیت های مالیاتی است
واردات و ترخیص مواد اولیه و ماشین آلاتماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مواد 16و20 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشوراخد ضمانت نامه و … یکساله به جای حقوق ورودی و ورود موقت مواد اولیه با ضمانت و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه بکار رفته در کالاهای صادر شده . پرداخت حقوق ورودی قططعات تلفن همراه و لوازم خانگی نسبت به حقوق ورودی کالاهای کامل بر اساس درصد مونتاژ . 20 درصد معافیت حقوق ورودی قطعات فاقد ساخت داخل . تسهیل در واردات واحد های تولیدی
تامین هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی شرکت های تولیدیمواد 4 و 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرجبران 50 درصد از هزینه های تحقیقات منجر به کسب امتیاز تولید کالا و خدمت و اختراع . بخشودگی 10 ردصد از حقوق دولتی معادن که قرارداد پژوهش با دانشگاه دارند
حمایت از شرکت های دانش بنیانمواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت های دانش بنیانچه کسانی معاف از مالیات هستند ؟ معافیت مالیاتی20 ساله نسبت به دارمدهایی که در پارک های علم و فن آوری شهرکهای فناوری تحقق میابد. معافیت مالیاتی 15 ساله مطابق لیست شرکت ها و فعالیت اعلامی کارگروه دانش بنیان

معافیت های مالیاتی به صورت پی دی اف

برای دانلود پی دی اف معافیت های مالیاتی روی لینک زیر کلیک کنید

جدول معافیت های مالیاتی pdfinstagram bilanmehr

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری علامتگذاری شده است *

ارسال نظر