جدول وظایف اشخاص ق م م

جدول وظایف اشخاص ق م م  یا جدول قانون مالیات های مستقیم ، جدولی است که در زیر برای شما تهیه نموده ایم که شامل مستندات قانونی ، مکلفین آن قانون ، تکلیفی که در مقابل آن قوانین به عهده دارند و مستند جریمه عدم رعایت تکلیف آورده شده است . با مطالعه این قوانین می‌توانید وظایف خود را نسبت به آن بهتر بدانید تا با انجام تکلیفات خود دچار جریمه ها و خسارات سنگین نشوید . شما همچنین می‌توانید با مراجعه به یک شرکت با تجربه و متخصص در زمینه امور مالیاتی نسبت به اخذ مشاوره یا سپردن امور مالی خود به آن ها خیال خود را از این جهت آسوده نمایید . اگر به دنبال شرکت حسابداری با تجربه و متخصص با سابقه چندین سال می‌گردید تا امور مالی ، مالیاتی ، حسابداری یا ثبت شرکت و برند خود را به آنان واگذار نمایید ، شرکت حسابداری بیلان مهر در خدمت شماست.

جدول وظایف اشخاص ق م م

قوانین

مستند قانونی

مکلفین

تکلیف

مستند جریمه عدم رعایت تکلیف

تصبره (2)

ماده 2

مسئولین امور وزراتخانه ها و موسسات دولتی ، دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می‌شود ، شهرداری ها و بنیادها و نهاد های انقلاب اسلامی مکلفند

ارائه اظهار نامه و دفاتر و اسناد و مدارک و پرداخت مالیات درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی، که به نحوری غیر از طریق شرکت تحصیل می‌شود.

مواد (190) ، (192) ، (193) ، و (274) ، (275) ، (277) و تبصره 1 ماده 146 مکرر

ماده 26

وراث متوفی ( منفردا یا مجتمعا ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن ها موظفند

ظرف مدت یکسال از تاریخ فونت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فونت و تصریح مطالبات و بدهی ها تسلیم نمایند .

عدم کسر هزینه های کفن و دفن ؛ واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده 17 این قانون

ماده 33

ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند

ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فونت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات درمورد ماترک آنان به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند .

 

ماده 34

کلیه اشخاص حقوقی ( بانکها ، شرکت ها و … ) دفاتر اسناد رسمی ، صندوق های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور

اخد گواهی پرداخت جهت تسلیم ، ثبت و یا انجام معامله در خصوص ، اموال و دارایی های متوفی

نسبت به پرداخت و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی و مشمول جریمه ای به میزان دوبرابر مالیات متعلق و درمورد بانک ها ، شرکت ها و موسسات دولتی ، مختلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 39

وصی ، متولی ، حبس و تذر کننده موکلفند

حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی ، حسب مورد اظهارنامه ای حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس یا نذر یا وصیت ، تسلیم و مالیات متعلق را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

 

 

مواد 190 و 192

 

 

 

ماده 48 و تبصره آن

شرکت ها موکلفند

حق تمبر ( نیم در هزار ) سهام و سهم الشرکه شرکت ها را ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود

ماده 51

تبصره 9 ماده 53

کلیه اشخاص حقوقی مکلفند

مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

مواد 199 و 274 و 277 و 275

تبصره 3 ماده 77

شهرداری ها موظفند

همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به اداره امور مالیاتی ، گزارش نمایند

 

ماده 80

کلیه مالکین املاک مکلفند

اظهارنامه خود را تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز موئدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معاماه و سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

مواد 190 و 192

تبصره 1 ماده 80

کلیه مودیان موکلفند

درمواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد ، قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا در  آمد موضوع هر یک از مالیاتهای مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

 

 

 

تبصره 2 ماده 80

انتقال گیرنده مکلف است

درمواردی که معاملات موضوع املاک به موجب اسناد رمسی انجام نمیگیرد ، مراتب را ظرف سی روز از از تاریخ انجام معامله کتبا به اداره امورمالیاتی مخل وقوع ملک اطلاع دهد.

 

ماده 86

پرداخت کنندگان حقوق به حقوق بگیران بیمه

پرداخت کننده حقوق مکلفند

هنگام هر پرداخت یا تخصیص یا محاسبه سالانه و پس از کسر معافیت ماده 84 تا 7 برابر معافیت را به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق م میزان آن را به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند

مواد 197 ، 199 و 274 و 277

تبصره ماده 86

پرداخت کنندگان حقوق به حقوق بگیران که بیمه پرداخت کننده حقوق نمی‌باشند مکلفند

در موقع پرداخت یا تخصیص مایلات متعلق ا بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 به نرخ 10 درصد کسر و تا پایان ماده بعد همراه فهرست متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان به اداره امور مالیاتی محل پرداخت تحویل نمایند

موارد 197 ، 199 ، 274 و 277

ماده 88

دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند مکلفند

تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

مواد 190 و 192

ماده 95

صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موظفند

دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را برای تشخیص درآمد مشمول‌ مالیات ، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن ها تنظیم نمایند طبق جدول وظایف اشخاص ق م م

مواد 192 ، 193 و تصبره 1 ماده 146 مکرر

ماده 100

صاحبان مشاغل موکلفند

اظهار نامه‌مالیاتی خود را تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امورمالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند.

 

ماده 102

عامل (مضارب) مکلفند

در مضاربه ، موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ، مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز نمایند.

مواد 199 ، 274 و 277

ماده 103

وکلا

در وکالت نامه ها یخود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن باب علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.

وکالت ویکل در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع قابل قبول نخواهد بود

تبصره 2 ماده 103

وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند

از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

مواد 199 ، 274 ، 277 و 275

تبصره 4 ماده 103

مدیران دفتر دادگاه ها موکلفند

در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله  را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند ، میزان مورد حکم قطعی را به اداره‌مالیاتی مربوط اطلاع دهند

 

ماده 107

پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند

در هر پرداخت ، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت مرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره مالیاتی پرداخت کنند.

مواد 199 ، 274 ، 277 و 275

تبصره 5 ماده 109

موسسات بیمه ایرانی موکلفند

در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هرماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند

مواد 199 ، 274 ، 277 و 275

ماده 110

اشخاص حقوق مکلفند

اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک حداکثر تا چهار ماه پس از سال‌مالیاتی همراه با فهرست و هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یکک از آن ها به اداره امور‌مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم ومالیات متعلق را پرداخت نمایند

مواد  190 ، 192 ، 193 ، 198 ، 201 ، 274 ، 277 ، 275 و تبصره 1 ماده 146 مکرر

ماده 113

نمایندگی یا شعب موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی در ایران موظفند

تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل بابت کرایه مسافر ، حمل کالا و امثال آن ها از ایران را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم ومالیات معلق را پرداخت نمایند

مواد 199 ، 274 277 و 275

ماده 114

آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی موظفند

قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت ، تنظیم و به اداره‌مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

مواد 195 و 198

ماده 116

مدیران تصفیه شخص حقوقی مکلفند

ظرف شش ماه از تاریخ انحلال ( تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها ) اظهارنامه‌مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده 115 این قانون تنظیم و به اداره امور مایلاتی مربوط تسلیم و مایلات متعلق را پرداخت نمایند .

مواد 190 ، 192 ، 193 ، 196 ، 201 ، 274 و 277

ماده 123

انتقال گیرنده منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض ، موکلف است

مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمایند

ماده 190

ماده 126

صاحبان درآمد موضوع مالیات‌بر درآمد اتفاقی موکلفند

در هر سال اظهارنامه مالیاتی‌خود را مورد منافع ماده 123 این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل در آمد یا تعلیق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلین و مالیات‌متعلق را بپردازند

 

تبصره 2 ماده 143

شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس مکلفند

تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه ، مالیات‌اندوخته صرف سهام را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

 

 

 

 

 

ماده 190

ماده 143 مکرر

کارگزاران بروس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند

نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال ، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امورمالیاتی محل ارسال نمایند.

مواد 199 و 274 و 277 و 275

تبصره 1 ماده 146 مکرر

کلیه صاحبان درآمد مکلفند

ارائه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میکنند

عدم برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین و جرائم مواد 190 ، 192 ، 193 ، 198 ، 201 و 274 و 277

تبصره 3 ماده 147

کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل

پرداخت یا تسویه وجه هزینه ها از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا که به شیوه تهاتری انجام نوشد از طریق سامانه بانکی

عدم پذیرش به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون

ماده 161

مودی  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اموال و وجوه مودی نزد آن ها باشد حق نخواهند داشت

پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی اموال مورد تامین را از نصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند

علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود

ماده 169

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلفند

برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها ، قرارداد ها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه دهند

عدم رعایت تکلیف مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله و یک درصد معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده است و جرم‌مالیاتی موضوع مواد 274 و 277

تبصره 2 ماده 169

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظفند

از سامانه صندوق فروش حسب اعلام سازمان امورمالیاتی استفاده کنند طبق جدول وظایف اشخاص ق م م

 

 

 

 

 

 

جریمه ای به میزان 2 درصد فروش

ماده 169 مکرر

اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند

اطلاعات به شرح بسته های : اطلاعات هویتی ، اطلاعات  معاملاتی اشخاص ، اطلاعات مالی ، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص ، اطلاعات دارائیها ، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقالا آن ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند

مسئولیت تضامنی با مودی در پرداخت‌مالیات ، مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده ، مسئول جبران زیان ها و خسارات وارده به دولت و جرم مالیاتی موضوع مواد 274 ، 275 و 277

تبصره 3 ماده 177

صاحبان مشاغل مکلفند

ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند

ده درصدمالیات قطعی و محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های‌مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی

تبصره 3 ماده 181

کلیه مودیان مالیاتی موظفند

با هیات های موضوع ماده 181 همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیع دفاتر ، اسناد ، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی ( مکانیزه ) و دستور العمل کار و رمز دسترسی به آن ها را در اختیار هیات ها قرار دهند

علاوه بر شمول مجازات های مقرر در این قانون ، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند و جرم مالیاتی‌موضوع 274 و 277

ماده 184

ادارات ثبت مکلفند

در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله درمورد شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد 185 و 187

صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند

قبل از ثبت یا اقاله یا فسخ سند معملات مربوط به ارث ، املاک و درآمد اتفاقی ، مراتب را به شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدامبه ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند و فهرست خلاصه معاملات مذکور هر ماه را تا پایان ماه بعد به اداره اامور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند

ماده 200

ماده 186

صادر کنندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار

اخذ گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده طبق جدول وظایف اشخاص ق م م

مسئولان امر نسبت به پرداخت‌مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت

تبصره 1 ماده 186

بانک ها و سایر موسسات اعتباری

اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصل نسخه‌ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری قبل از اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل

 

تبصره 3 ماده 186

اداره ثبت شرکت ها موظف است

ثبت شرکت یا موسسه بنام مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات‌مستقیم و مالیات‌بر ارزش افزوده دارند را مالیاتی کند و در تخلف صدور اسناد ( صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آن ها در هیئت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات به مدت سه سال خودداری کند .

 

تبصره 4 ماده 186

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است

از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد اشخاص حقوقی که طی پنج سال فاقد فعالیت تلفنی می‌شوند را منوط به اخذ مفاصا حساب‌مالیاتی کند.

 

تبصره 2 ماده 187

مسئولان پرداخت وجوه صندوق دادگستری مکلفند

در مواردی که بموجب احکام دادگاه ها وجوه مربوط به حق داگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد در موقع پرداخت به ذینفع ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط ، مالیات‌متعلق را کسر و به حساب سازمان امور‌مالیاتی کل کشور واریز نمایند.

ماده 199 ، 274 و 277

تبصره 3 ماده 187

دفاتر اسناد رسمی موظفند

در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیر منقول

 

ماده 188

متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند

در روی هر وکالت نامه بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصا جهت تمبرر مصرفی باید به وسیله هر یک از وکلاء نگهداری شود ، ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارایه شود

عدم قبول دفتر ویکل از نظر‌مالیاتی

ماده 190

مودیان مالیاتی مکلفند

پرداخت مالیات در سررسید مقرر

جریمه معادل 2.5 درصد مالیات به ازای هر ماه تاخیر

ماده 198

مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی مکلف به

پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آن ها قطعی شده باشد

مسئولیت تضامنی در پرداخت

ماده 210

کلیه مدیان مالیاتی

پرداخت مالیات قطعی شده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی

صدور برگ اجرائی جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ

ماده 211

کلیه مودیان مالیاتی

پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد مطالبه برگ اجرائی درموعد مقرر

توقیف اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ده درصد از بدهی

 

 

ماده 299

ملیه مودیان مالیاتی مکلفند

ارائه و تسلیم کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط جدول وظایف اشخاص ق م م

بعدا به نفع او در امور مالیاتی قابل استناد نخواهد بود و مواد 193 و تبصره 1 ماده 146 مکرر

ماده 230

کلیه اشخاص مکلفند

با مراجعه و مطالبه امور مالیاتی ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد نربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند

جبران زیان وارده به دولت در اثر استنکاف

ماده 231

وزارتخانه  ها ، موسسات دولتی ، شرکت ها یدولتی و نهاد های انقلاب اسلامی  و شهرداری ها و سایر موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مکلفند

رونوشت گواهی شده اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و در آمد مودی و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار دهند

مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی‌در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد

ماده 272

اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام شده توسط سازمان‌مالیاتی و شرکتهای بورسی ، دولتی و عمومی ملزم به

ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمانحسابرسی عضو جامعه حسابدارات رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انتضای ارائه اظهار نامه

تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی و جریمه معادل بیست درصد‌مالیات

جدول وظایف اشخاص ق م م به صورت پی دی اف

برای دانلود پی دی اف جدول وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در ق م م بر روی لینک زیر کلیک کنید.

جدول وظایف و تکالیف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی pdf

سازمان امور مالیاتی

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری علامتگذاری شده است *

ارسال نظر