بخشنامه-16.1400.200

محاسبه درصد بخشودگی موضوع بحث این مقاله است. این بخشنامه در ادامه سوالات و با هدف رفع ابهام جز 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشورمقرر شده است. مواد این بخشنامه به ترتیب شامل موارد زیر می باشد.  چنانچه نیاز به مشاوره در امور مالیاتی و سپردن این گونه موارد به یک شرکت مطمئن را دارید، میتوانید با شرکت حسابداری بیلان مهر زنده رود ارتباط برقرار کنید.

متن بخشنامه محاسبه درصد بخشودگی 200/1400/16

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جز 2 بند (ق)تبصره 6 قانون  بودجه سال 1400کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد:

بخشنامه-200-99-16

مفاد بند اول بخشنامه محاسبه درصد بخشودگی 200/1400/16

1- مبنای بخشودگی یاد شده با توجه به بخشنامه 12/1400/210 مورخ 26/2/1400 پنج  واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 31/4/1394 خواهد بود.

مفاد بند دوم بخشنامه محاسبه درصد بخشودگی 200/1400/16

2- در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت ، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره 35/96/200 مورخ 3/3/1396 اقدام شود.

بخشنامه-200-99-16

مفاد بند سوم بخشنامه محاسبه درصد بخشودگی 200/1400/16

3- کلیه واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و درآمد کلیه واحدهای تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری و یا مجوز، برای عملکرد سال ۱۳۸۹ از این بخشودگی بهره مند می گردند اعم از اینکه دارای پروانه با مجوز کسب یا تولید باشند یا نباشند.

مفاد بند چهارم بخشنامه محاسبه درصد بخشودگی 200/1400/16

4- تمامی اشخاص حقوقی یادشده دارای در آمد تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در سال ۱۳۹۶ تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به در آمد محقق شده در سال ۱۳۹۶ امکان برخورداری از بخشودگی مذکور را دارا خواهند بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات در آمدهایی که در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب نسهیم از قبیل:

  • مقدار فروش
  • مبلغ فروش
  • مبلغ قیمت تمام شده
  • هزینه ها
  • و غیره

با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد.

مفاد بند پنجم بخشنامه محاسبه درصد بخشودگی 200/1400/16

5- ملاک اعمال بخشودگی مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از بخشودگی مذکور برخوردار می گردد لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد. شایان ذکر است چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد صنفی در مراحل ابراز، حسابرسی مالیاتی و یا قطعیت از حد نصاب1.000.000.000  ریال تجاوز نماید بخشودگی موردنظر قابل اعمال نخواهد بود. همچنین در مواردی که پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی درآمد مشمول مالیات واحد صنفی کمتر از1.000.000.000  ریال شود بخشودگی مذکور قابل اعمال می باشد.

مفاد بند ششم بخشنامه محاسبه درصد بخشودگی 200/1400/16

6- در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند (برای محاسبه حد نصاب کمتر از 1.000.000.000 ریال) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری علامتگذاری شده است *

ارسال نظر